Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
ul. Okrzei 3, tel.: (32) 285 28 24

Baza szkoły
- teren o powierzchni 37 arów
- 13 sal lekcyjnych
- pracownia komputerowa
- skomputeryzowana biblioteka
- sala multimedialna
- sklepik
- szafki dla uczniów
- zaplecze sportowe:
- hala sportowa
- boisko piłki ręcznej
- bieżnia do skoku w dal

Szkoła zapewnia
- skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego
- pomoc w wyborze kierunku studiów
- konsultacje z nauczycielami
- fakultety z przedmiotów wybranych na maturze
- pomoc pedagoga
- bezpieczeństwo – szkoła jest monitorowana

Nie tylko nauka, ale także:
- zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna
- zajęcia taneczne
- zajęcia teatralne
i inne koła zainteresowań (zobacz zajęcia pozalekcyjne)

 

Rys historyczny Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych

Powstanie Szkoły. Lata 1962-1980

Początki Szkoły Budowlanej w Tarnowskich Górach to wczesne lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy to Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Tarnowskich Górach złożyło wniosek w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej w Warszawie o utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Inicjatorami pomysłu utworzenia szkoły byli: inż. Szczepan Gołąbek - ówczesny dyrektor PPRB oraz mgr Mieczysław Dewiński - zastępca dyrektora do spraw ekonomii. W dniu 1 czerwca 1962 r. Ministerstwo wydało zgodę na uruchomienie z dniem 1 września 1962 roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Powiatowego Przedsiębiorstwa Remontowo- Budowlanego w Tarnowskich Górach. Ówcześnie szkoła znajdowała się na ulicy Mickiewicza 2a. Podstawą rozpoczęcia nauki w ZSZ było ukończenie szkoły podstawowej i podpisanie umowy o praktykę w wybranym zawodzie w PPRB. W 1962 roku uczyło się tu 107 uczniów. Na potrzeby nowo powstałej szkoły PPRB zatrudniało pracowników obsługi, tj.: kierownika szkolenia praktycznego, sekretarkę, księgową, woźnego, sprzątaczki. Natomiast nauczyciele, dyrektor i zastępca dyrektora byli zatrudnieni przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Koszty utrzymania szkoły, poza płacami nauczycieli i dyrektora szkoły, ponosiło PPRB w Tarnowskich Górach. Pierwszym dyrektorem, który zorganizował działalność szkoły był mgr Joachim Wąsik, następnie funkcję dyrektora kolejno pełnili: mgr Antoni Urban, mgr Michał Czernecki, mgr inż. Janusz Stefanowski. Natomiast od roku 1969 przez ponad 20 lat szkołą kierował pan mgr Jan Duda. W tamtym okresie pełna nazwa szkoły brzmiała: Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego. Uczniowie, których szkoła na początku lat sześćdziesiątych liczyła od około150 do 260, mogli się tu kształcić w jednym z następujących zawodów: murarz, instalator-stolarz, elektromonter, ślusarz, zdun, dekarz. Dla wychowanków organizowane były rozliczne wycieczki, min. do Zakopanego, Oświęcimia, Bielska, wycieczki statkiem po Kanale Gliwickim i po Odrze, rajdy i zloty w Beskidach oraz wyjazdy na Wystawę Techniki i Wystawę Budownictwa w Katowicach.

Na początku lat siedemdziesiątych nastąpiły w szkole ważne zmiany. W dniu 17 lutego 1971 roku siedziba Zasadniczej Szkoły Zawodowej została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Okrzei 3. Obiekt ten powstał dzięki staraniom przedsiębiorstwa PPRB Tarnowskie Góry. Prace wykończeniowe nowo powstałego budynku zostały wykonane pod nadzorem instruktorów zawodu przez uczniów szkoły. Tego samego roku przeniesiono Filię Technikum Budowlanego dla pracujących w Bytomiu ze szkoły zawodowej mieszczącej się przy ulicy Sienkiewicza 6 do budynku ZSZ na ulicy Okrzei 3. Była to szkoła przeznaczona dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy podjęli pracę a w systemie wieczorowym uczęszczali do Technikum Budowlanego dla Pracujących, uzyskując po trzech latach nauki dyplom technika budowlanego. Absolwenci tamtego technikum dobrze odnaleźli się na rynku pracy, a wielu z nich do dnia dzisiejszego prowadzi własne firmy.

W 1977 roku Szkoła uroczyście obchodziła piętnastolecie powstania.

Wraz z nadejściem 1 września 1978 roku nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne; decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach powołano zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych Wojewódzkiego Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego w Tarnowskich Górach. W skład zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących, Technikum Budowlane dla Pracujących i Szkoła Przysposabiająca do Zawodu. Wszystkie koszty utrzymania szkoły, zatrudnienia i wyposażenie pracowników administracji i obsługi przejęło na siebie Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego w Katowicach za pośrednictwem Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Tarnowskich Górach. Przejęcie szkoły przez WZBK umożliwiło nawiązanie współpracy z następującymi przedsiębiorstwami: RPRB w Bytomiu, Spółdzielnią Mieszkaniową „Gwarek” w Tarnowskich Górach, M.Z.B.M. w Tarnowskich Górach oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach. Celem współpracy było organizowanie w tych zakładach zajęć praktycznych dla uczniów ZSZ.

Szkoła w tamtym czasie współpracowała z cechem rzemiosł rożnych w Tarnowskich Górach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach - w zakresie organizacji i przeprowadzania corocznych egzaminów z praktycznej nauki zawodu, egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach budowlanych. Przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na terenie szkoły były organizowane również kursy zawodowe przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach budowlanych oraz doskonalące - dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Istotnym problemem funkcjonowania szkoły było zorganizowanie i przeprowadzenie naboru do zawodów budowlanych, stąd coroczne wiosenne wyjazdy do szkół podstawowych na terenie powiatu tarnogórskiego i lublinieckiego, w celu informowania o naszej szkole i możliwościach zdobycia wykształcenia zawodowego.

Dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej corocznie organizowano Turniej Wiedzy i Umiejętności Budowlanych „Złota Kielnia”. Jego celem było podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów kształcących się w zawodach budowlanych oraz umożliwianie rywalizacji młodzieży szkół zawodowych na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i centralnym. Uczniowie szkoły odnosili wiele sukcesów w tych turniejach, szczególnie w czasie, gdy kierownikiem szkolenia praktycznego był pan Henryk Jasiok. Dla uczniów ZSZ WZBK wspólnie ze szkołą w Rudzie Śląskiej organizowane były również obozy wypoczynkowo-sportowe w następujących miejscowościach: Strzelce k. Giżycka w roku 1979, Przyjezierze k. Żnina w roku 1980, Węgierskia Górka w roku 1982, Chojnio k. Wronek w roku 1983. Mimo że z sukcesami była także prowadzona rywalizacja sportowa w dyscyplinach lekkoatletycznych, piłce nożnej oraz tenisie stołowym, to brak sali gimnastycznej utrudniał urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego, szczególnie w miesiącach zimowych. Obok prężnie działającego Szkolnego Klubu Sportowego „Ogniwo” w szkole istniały również organizacje charakterystyczne dla tamtych czasów, takie jak Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, uroczyście obchodzono kolejne rocznice rewolucji październikowej oraz masowo uczestniczono w czynach społecznych.

 

Lata 1980 - 1990

Najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły w tym okresie było budowanie w latach 1986-1988 sali gimnastycznej. O powstanie sali starało się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Badawczo Usługowe w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Tarnowskich Górach i RPRB w Tarnowskich Górach. Salę oddano do użytku 14 grudnia 1988 roku. Dzięki zaangażowaniu przede wszystkim pana mgr Jana Zoremby, wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego, udało się wyposażyć salę w niezbędny sprzęt sportowy. Sfinansowaniem budowy sali gimnastycznej zajmował się społeczny komitet budowy, któremu energicznie przewodniczył mgr inż. Aleksander Paszkowski, dyrektor REMEL w Tarnowskich Górach. Dużą pomoc szkoła otrzymała także od Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz burmistrza Stanisława Adamca.

Powiększenie bazy dydaktycznej szkoły o nowo wybudowaną salę gimnastyczną i boisko szkolne o nawierzchni asfaltowej umożliwiło dalszy rozwój szkoły, a w niedalekiej przyszłości powstanie dziennego 5-letniego technikum. W tym czasie szkoła, tak jak w poprzednich latach, odnosiła spektakularne sukcesy na Młodzieżowych Turniejach „Złota Kielnia” oraz Turniejach Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, organizowano wycieczki po Ziemi Kieleckiej, do Wrocławia, Pszczyny, w Bieszczady, zloty w Beskidach oraz wiele wycieczek przedmiotowych. Wtedy też zaczął działać w szkole ciekawy kabaret artystyczny „Maja”.

W roku 1988 zarządzeniem nr 19/88 Wojewody Katowickiego nastąpiło przekazanie szkoły z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Badawczo-Usługowego w Czechowicach - Dziedzicach do RPRB w Tarnowskich Górach. Odtąd szkoła nosiła nazwę Zespół Szkół Budowlanych Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego w Tarnowskich Górach.

 

Lata 1990 - 2000

Lata dziewięćdziesiąte to czas wielkich zmian w naszej szkole, ponieważ dzięki staraniom ówczesnych jej władz nastąpiło przekazanie placówki z Resortu Gospodarki Komunalnej do Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Zarządzeniem nr 73/90 Wojewody Katowickiego z dnia 25 maja 1990 roku Zespół Szkół Budowlanych Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego stał się Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowskich Górach, co wiązało się ponadto z przejściem placówki do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Tarnowskich Górach. Budowlanka była jedną z pierwszych tak przekształconych szkół w Polsce, odtąd przestała być szkołą resortową, przyzakładową a stała się placówką kuratoryjną. Zakończył się długoletni okres współpracy z RPRB w Tarnowskich Górach i WZBK w Katowicach, współpracy owocnej i pełnej zrozumienia dla potrzeb szkoły, dobra uczniów i pracowników.

Od 1 września 1990 roku w Zespole Szkół Budowlanych obok ciągle funkcjonującej szkoły zawodowej i szkoły dla dorosłych rozpoczęło ponadto działalność 5- letnie dzienne Technikum Budowlane. Było to możliwe dzięki wydatnej pomocy mgr Józefa Cierpiała z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. Te dwa fakty zdecydowanie podniosły rangę szkoły. Budowlanka nie tylko dołączyła do szkół średnich podległych Ministerstwu Oświaty i Wychowania. Wzrosła także liczba uczniów, w roku szkolnym 1990/91 do około 430, by w kolejnych kilku latach osiągnąć liczbę około pół tysiąca.

1 września 1992 roku funkcję dyrektora szkoły objęła pani mgr Irena Kulisz, dotychczasowy nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Szkoła dalej się rozwijała, kontynuując najlepsze tradycje, organizowano wiele wycieczek przedmiotowych i klasowych do Wrocławia, Pszczyny, w Tatry, Beskidy i Góry Opawskie. Uczniowie odnosili sukcesy w konkursach sportowych i zawodowych. W szkole powstały także nowe obszary działalności uczniowskiej. W kwietniu 1992 roku ukazał się pierwszy numer gazetki „Beton” która we wrześniu 1995 roku przekształciło się w czasopismo „Kociak”. W latach dziewięćdziesiątych zaczął się także okres wielu wycieczek zagranicznych do Włoch, Francji, Anglii, Grecji, Hiszpanii, które były z wielką pasją organizowane przez nauczycieli i uczniów.

 

Po roku 2000

1 września 2002 roku Budowlanka otrzymała nazwę, która funkcjonuje do dzisiaj - Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych. W tym samym czasie powstało Liceum Profilowane oraz otwarto nowy kierunek kształcenia - technik architektury krajobrazu. Szkoła liczyła wtedy około 430 uczniów.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była data 4 września 2006, kiedy to nastąpiło nadanie szkole sztandaru przez Starostę Tarnogórskiego Józefa Korpaka. Od tego momentu sztandar szkoły gromadzi wokół siebie i jednoczy młodzież, nauczycieli i rodziców. Stał się znakiem identyfikacji całej szkolnej społeczności. Rok później wybrano „Budowlankę” na miejsce I Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego. Wyjątkowy okazał się również rok szkolny 2010/2011 ze względu na starania w uzyskaniu certyfikatu Szkoły Odkrywcy Talentów. Na przełomie lutego i marca 2011 roku ZSB-A jako pierwsza szkoła w Powiecie Tarnogórskim otrzymała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall. Za to osiągnięcie szkoła otrzymała także dyplom uznania ze Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz gratulacje Starosty Tarnogórskiego pani Lucyny Ekkert.

W ostatnich dziesięciu latach Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych podjął również współpracę międzynarodową z kilkoma szkołami w Europie, realizując unijne programy Comenius i Leonardo da Vinci.

Od 1 września 2012 roku dyrektorem szkoły jest pan Józef Caus, dotychczasowy wicedyrektor oraz nauczyciel matematyki i informatyki.

Przez wszystkie lata Budowlanka była szkołą, w której uczniowie i nauczyciele podejmowali wiele różnych ciekawych inicjatyw. Obok konkursów i zajęć z zakresu budownictwa uczniowie mieli niejedną okazję wziąć udział w uroczystościach szkolnych, zajęciach artystycznych, wycieczkach szkolnych oraz wielu innych przedsięwzięciach na rzecz lokalnej społeczności. Nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych zawsze towarzyszyli uczniom nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w kształtowaniu charakteru oraz rozwijaniu ich pasji i umiejętności.


Tekst poświęcony historii Szkoły powstał na podstawie materiałów otrzymanych od Pana Jana Dudy, wieloletniego dyrektora szkoły. Skorzystano również ze wspomnień Pani Kornelii Sławikowskiej, „Kroniki Szkoły” oraz materiałów archiwalnych przechowywanych w szkole.

Maria Matykiewicz
Ewa Czudaj

 

RELACJA Z JUBILEUSZU 50-LECIA ZSBA

W TARNOWSKICH GÓRACH

 

12 i 13 października 2012 roku Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach obchodził 50. rocznicę swojego istnienia. Dla uczczenia tak szacownego Święta Szkoły przygotowany został bogaty program jubileuszowy.

W pierwszy dzień uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą koncelebrowaną odprawioną w intencji nauczycieli, uczniów, absolwentów oraz byłych i obecnych pracowników szkoły, podczas której dla licznie zgromadzonych gości homilię wygłosił ksiądz Marcin Rosa – absolwent naszej szkoły. Mówił on między innymi, czego nauczył się w Technikum Budowlanym, a także o wspaniałej atmosferze panującej w szkole, o nauczycielach, o kolegach z dawnych lat, z którymi nadal utrzymuje kontakt.

Dalsza część ceremonii jubileuszowej odbyła się już w gmachu szkoły. Na uroczystość przybyły delegacje władz miasta i powiatu oraz władz oświatowych, przedstawiciele pracodawców, rodziców, byli i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły, delegacje uczniów. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego uroczystość oficjalnie rozpoczął dyrektor szkoły – mgr inż. Józef Caus, przedstawiając najważniejsze chwile naszej Budowlanki na przestrzeni 50 lat. Odczytany także został list gratulacyjny od vicemarszałek Senatu RP – Pani Marii Pańczk-Pozdziej. Następnie byli dyrektorzy szkoły, Pani mgr Irena Kulisz oraz Pan mgr Jan Duda z ogromną dumą, ale i z łezką w oku wspominali długie lata kierowania szkołą. Także goście, który zabrali głos skierowali pod adresem szkoły dużo ciepłych słów, gratulacji i życzeń, za które serdecznie dziękujemy.

W miłej atmosferze wspomnień rozpoczął się program artystyczny, w którym uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem, z odpowiednią oprawą wizualną, zupełnie bez tremy przedstawili fragmenty komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”. Wszyscy zgromadzeni z zainteresowaniem i widoczną radością oglądali przedstawienie, po którym owacjom nie było końca.

Kiedy brawa ucichły, Pan dyrektor mgr inż. Józef Caus zaprosił wszystkich do obejrzenia wystawy fotograficznej zatytułowanej „Historia szkoły”, która prezentowała minione chwile istnienia „Budowlanki”. By zachować ten szczególny dzień w pamięci rozdano pamiątkowe odznaki i monografie szkoły.

Drugi dzień Jubileuszu był wielkim świętem Absolwentów. Kiedy wszyscy znaleźli się w specjalnie na tę okazję przygotowanej i udekorowanej sali gimnastycznej, nastąpiła - podobnie jak w dzień poprzedni – cześć oficjalna. Jednak uroczystość ta miała już nieco inny charakter. Jej bohaterami byli zgromadzeni absolwenci, Ci z pierwszych lat istnienia szkoły i Ci, którzy niedawno opuścili jej mury.

Na absolwentów czekała miła niespodzianka w postaci zastawionego stołu, przekąsek, pysznej grochówki, słodyczy, przy których można było porozmawiać z nauczycielami, powspominać znajomości, przyjaźnie, miłości. Wzruszeń, miłych gestów, pamiątkowych zdjęć nie było końca…Można też było znowu po latach wejść do sal lekcyjnych, zobaczyć jak obecnie wygląda szkoła, w której spędziło się tyle czasu.

Na koniec chcemy podziękować za życzliwość i pomoc wielu instytucjom i osobom, dzięki którym w sposób szczególny mogliśmy przeżywać te przemiłe chwile.

Dziękujemy!

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz

jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz


Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
ul. Okrzei 3
42-600 Tarnowskie Góry

Sekretariat szkoły czynny: 8:00-15:00
tel./fax: (32) 285 28 24
e-mail: techbud@interia.pl
© Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych 2010. Wszystkie materiały na stronie są własnością szkoły, kopiowanie ich jest zabronione!